سرمایه گذاری پایدار 

معادن طلا بخش خصوصی 

نمودار فعالیتهای پیوسته ما

گروه فناوری و اطلاعات سایت لبخند کاغذی 

گروه شرکتهای بازرگانی و هلدینگ معدنی ، تولیدی و  سرمایه گذاری 

 سرمایه گذاری ، سرمایه پذیری ، مشارکت ، خرید و فروش محدوده های معدنی در خارج از کشور و داخل کشور ، تامین ماشین الات معدنی ، احداث کارخانه جات  

 ، این مجموعه فعال صنعت معادن طلا می باشد  دعوت به مشارکت در احداث کارخانه جات فرآوری مواد معدنی و استحصال طلا ، استخراج ، سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ایران ، آسیا، اروپا و آفریقا 

پیشنهاد مشارکت90%
سرمایه گذاری خارجی80%
سرمایه گذاری داخلی90%
در خواست خرید محصولات70%

سرمایه گذاری پایدار 

معادن طلا بخش خصوصی 

نمودار فعالیتهای پیوسته ما

گروه فناوری و اطلاعات سایت لبخند کاغذی 

گروه شرکتهای بازرگانی و هلدینگ معدنی ، تولیدی و  سرمایه گذاری 

 سرمایه گذاری ، سرمایه پذیری ، مشارکت ، خرید و فروش محدوده های معدنی در خارج از کشور و داخل کشور ، تامین ماشین الات معدنی ، احداث کارخانه جات  

 ، این مجموعه فعال صنعت معادن طلا می باشد  دعوت به مشارکت در احداث کارخانه جات فرآوری مواد معدنی و استحصال طلا ، استخراج ، سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ایران ، آسیا، اروپا و آفریقا 

پیشنهاد مشارکت90%
سرمایه گذاری خارجی80%
سرمایه گذاری داخلی90%
در خواست خرید محصولات70%